Konkursi

KONKURS : JU OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” VIŠEGRAD

JU OSNOVNA ŠКOLA “VUК КARADŽIĆ”
VIŠEGRAD

Na osnovu člana 152. a u vezi sa članom 113,114 i 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 81/22.), a po ukazanoj potrebi, direktor JU Osnovne škole „Vuk Кaradžić“ Višegrad, r a s p i s u j e

К O N К U R S
za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, najduže do 09.08.2023. godine.
2. Voditelj produženog boravka, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, najduže do kraja nastavnog procesa u školskoj 2022/2023. godini a najduže do 30.06.2023. godine.
3. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac na 4 časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine.

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj:81/22), članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik RS“ broj: 37/19 i 13/20).
Izuzetno, pravo učešća na konkursu za radna mjesta nastavnika imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i kandidati koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa,ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5) Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostavren radni staž i sa kojom stručnom spremom,
8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole i internet stranicu škole.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
– 21.04.2023. godine, testiranje sa početkom u 9.00 časova,
– 21.04.2023. godine, intervju sa početkom u 11.00 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠКOLA „VUК КARADŽIĆ“, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

Datum objave : 03.04.2023.

Rok za prijavu : 13.04.2023.

zzzrs.net