Rudo

KONKURS JU OŠ “BOŠKO BUHA” ŠTRPCI

ŠTRPCI

JU OŠ “BOŠKO BUHA” ŠTRPCI

raspisuje

 KONKURS

za prijem radnika

 u radni odnos

1. Profesor – nastavnik njemačkog jezika – na određeno vrijeme do kraja nastavne 2016/17. god. za 10 časova, sa iskustvom, 1 izvršilac.

Uslovi konkursa:

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

1. Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
1. Uz  potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 7. ovog pravilnika potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. ovog pravilnika.

2. Dokumentacija iz stava 1. ovog člana podrazumijeva:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

3. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom se vrši u 13 časova, a intervju kandidata koji ispunjavaju uslove  obaviće se istog dana

po završetku testiranja 21.12.2016. god. u školi Štrpci.

Naknadnog obavještenja i poziva neće biti te kandidati koji se ne jave na zakazano testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima. Prijave slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa sa naznakom “za konkurs”.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.