Kuće i vrt

Čime zaštititi vinovu lozu

Zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-65).

Za region Negotina se od srede najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, što nosi rizik od ostvarenja infekcija prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) i crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).

Proizvođačima se preporučuje da, pre padavina, sprovedu hemijski tretman nekim od registrovanih preparata:

Mikal Flash, Momentum F (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4% ili

Orvego (ametoktradin+dimetomorf) 0,8 l/ha ili

Profiler (fosetil-aluminijum+fluopikolid) 2,25-3 kg/ha ili

Equation pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha ili

Forum Gold (ditianon+dimetomorf) 0,12-0,15% ili

Pergado F45 WG (mandipropamid+folpet) 2-2,5 kg/ha   +

Luna expirience (tebukonazol+fluopiram) 0,035-0,04% ili

Luna max (fluopiram+spiroksamin) 1 l/ha ili

Sercadis (fluksapiroksad) 0,15 l/ha ili

Vivando (metrafenon) 0,015-0,02% ili

Talendo (prokvinazid) 200-250 ml/ha ili

Spirox D (spiroksamin+difenokonazol) 0,5 l/ha.

U našem regionu registrovan je početak leta pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u prvoj dekadi maja. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja navedene štetočine, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

Decis 2,5 EC, Polux, Župadeci, Agrodeci, Talon ili Konfuzija (deltametrin) 0,03-0,04%.