Aktuelnosti Višegrad

Opština sufinansira obnovu fasada

vgd

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 66. Statuta opštine Višegrad („Službeni glasnik opštine Višegrad“, broj 6/17) i člana 5. Odlike o sufinansiranju realizacije projekta estetskog uređenja fasada sa zajednicama etažnih vlasnika („Službeni glasnik opštine Višegrad“, broj 9/17), načelnik opštine Višegrad dana 28.07.2017. godine r a s p i s u j e

J A V N I P O Z I V
za sufinansiranje realizacije projekta estetskog uređenja fasada
sa zajednicama etažnih vlasnika

1. OPŠTE ODREDBE:
Načelnik Opštine raspisuje javni poziv za sufinansiranje realizacije projekta estetskog uređenja fasada sa zajednicama etažnih vlasnika na području opštine Višegrad, u skladu sa Odlukom o sufinansiranju realizacije projekta estetskog uređenja fasada sa zajednicama etažnih vlasnika.
Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve zajednice etažnih vlasnika koje su registrovane kod nadležnog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Višegrad.

2. PROJEKTI ZA SUFINANSIRANjE:
Projekti koji se mogu sufinansirati moraju da se odnose na radove koji utiču na poboljšanje estetskih karakteristika objekata (sanacija postojećih fasada, bojenje postojećih fasada, bojenje postojeće stolarije i slično).
Isto tako, sufinansiranje se može vršiti i u slučajevima kada se pored estetskih radi i na poboljšanju energetskih karakteristika objekata kao i kod objekata čiji su pojedini dijelovi dotrajali te predstavljaju i estetski i funkcionalni problem kao i opasnost za pješački i kolski saobraćaj koji se odvija pored njih (krovne strehe, oluci, krovne lajsne, dimnjaci, snjegobrani i slično).

3. ODNOS UČEŠĆA ZA SUFINANSIRANjE:
Odnos učešća Opštine Višegrad i zajednice etažnih vlasnika u sufinansiranju zavisi od hitnosti intervencije, vizuelnog i funkcionalnog efekta koji se očekuje od projekta i visine sredstava koje je potrebno uložiti u realizaciju projekta, na način:
1. Projekti koji se finansiraju za radove na objektima na kojima postoje oštećenja koja mogu izazvati opasnost po pješački i kolski saobraćaj a istovremeno predstavljaju i estetski problem u kontekstu okruženja tako da radovi obuhvaataju zamjenu dotrajalih streha, oluka, čeonih lajsni, sanacija oronulih dimnjaka, fasada te drugih elemenata zgrade koji mogu ugroziti bezbjednost pješaka sa ili bez bojenja fasada takvih objekata u odnosu 70% Opštona Višegrad – 30% zajednica etažnih vlasnika.
2. Projekti koji se finansiraju za radove vizuelnog i funkcionalnog efekta, i to:
a) Radovi koji obuhvataju bojenje postojećih fasada i stolarije u odnosu 40% Opština Višegrad – 60% zajednica etažnih vlasnika,
b) Radovi koji obuhvataju zamjena postojeće stolarije i svjetlarnika u zgradama kao i izrada termičke fasade u cilju ispunjavanja principa energetske efikasnosti u odnosu 40% Opština Višegrad – 60% zajednica etažnih vlasnika.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu odobriti za jednu zajednicu etažnih vlasnika je 20.000,00 KM.
Implementacija sufinansiranja realizacije projekta sprovodi se na način da su zajednice etažnih vlasnika, nakon pribavljenog predmjera radova koje kandiduju za sufinansiranje dužne da prikupe ponude od tri kvalifikovana ponuđača, a ugovor će zaključiti sa ponuđačem koji ponudi najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

4. USLOVI:
1. da je zajednica etažnih vlasnika registrovana kod nadležnog organa,
2. da je donijeta odluka nadležnog organa zajednice etažnih vlasnika za radove za koje se prijavljuju,
3. da su obezbjeđena novčana sredstva u određenom iznosu koja su neophodna za sufinansiranje projekta,
4. da je urađen predmjer radova ovjeren ili potpisan od ovlašćenog pravnog ili stručnog fizičkog lica (koje posjeduje licencu za projektovanje, nadzor ili građenje),
5. da su dostavljene najmanje tri ponude pribavljene od ponuđača koji su registrovani za izvođenje radova koji su kandidovani u prijavi zajednice etažnih vlasnika.

5. POSTUPAK:
Postupak za izbor zajednice etažnih vlasnika odnosno objekta za sufinansiranje uređenja fasada provodi komisija.
Komisiju imenuje načelnik opštine.
Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana.
Nakon sprovedenog javnog poziva za sufinansiranje projekata estetskog uređenja fasada komisija sačinjava prijedlog programa za uređenje fasada na objektima iz člana 2. ove odluke.
Odluku o izboru objekata koji će se sufinansirati donijeće načelnik opštine na prijedlog komisije iz prethodnog stava.
Na osnovu odluke o izboru objekata koji će se sufinansirati načelnik opštine zaključiće ugovore sa zajednicama etažnih vlasnika, kojim će se regulisati međusobne obaveze.

6. BODOVANjE:
Kriteriji za utvrđivanje prijedloga programa određeni su po grupama i nivoima koji se vrijednuju bodovima na način kako slijedi:
1. Lokacija objekta:
a) Objekti koji e nalaze u ulicama Kralja Petra , Nikole Pašića, Nikole Tesle, Braće Jugovića, Majke Jugovića, i dijelu ulice Cara Lazara (u obuhvatu Urbanističkog projekta za ove ulice) ……………………………………………………………………………………………………. 35 bodova;
b) objekti koji se nalaze u ulici Druge podrinjske brigade, na Trgu palih boraca, u ulicama Užičkog korpusa i Zmaj Jove Jovanovića, u dijelu ulice Vojvode Stepe (od ulice Užičkog korpusa do mosta na ušću Rzava u Drinu) i u ulici Kozačkoj …………………………… 30 bodova;
v) svi ostali objekti …………………………………………………………………………………………… 5 bodova.
2. Prema stepenu oštećenja i estetskom izgledu fasade objekta:
a) Izuzetno loša (ugožava bezbjednost prolaznika, ugrožava stabilnost i funkcionalnost objekta i veoma lošeg estetskih karakteristika) ……………………………………………….. 30 bodova;
b) loša (djelimično oštećena sa elementima oštećenja koji vremenom mogu postati potencijalna opasnost za prolaznike i lošeg estetskog izgleda) ………………………. 20 bodova;
v) neznatno loša (manja funkcionalna i estetska oštećenja) ……………………………… 10 bodova.
3. Zajednice etažnih vlasnika koje konkurišu za uređenje fasade koja se odnosi na energetsku efikasnost dobijaju ………………………………………………………………………….. 20 bodova.
4. Objekti u kojima Opština Višegrad ima svoj poslovni prostor, dobijaju……… 15 bodova.

Stepen oštećenja i estetski izgled fasade tačka iz tačke 2, Komisija imenovana od strane načelnika Opštine za izbor objekata za sufinansiranje uređenja fasada, utvrđuje obilaskom svakog pojedinačnog objekta za koji je podnijet zahtjev i koji ispunjava opšte uslove utvrđene u javnom pozivu.
Prilikom obilaska objekata utvrdiće se činjenice o stanju objekta i pribaviti odgovarajuća fotodokumentacija.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz PRIJAVU dostaviti:
– rješenje o registraciji zajednice etažnih vlasnika (ovjerena kopija),
– uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena kopija),
– transakcioni račun (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke),
– odluka nadležnog organa zajednice etažnih vlasnika za radove za koje se prijavljuju,
– najmanje tri ponude pribavljene od ponuđača koji su registrovani za izvođenje radova koji su kandidovani u prijavi zajednice etažnih vlasnika.
Komisija ima pravo da nakon obilaska i pregleda objekta naloži korekciju predmjera.

8. DODJELA SREDSTAVA:
Nakon sprovedene procedure javnog poziva , zajednice etažnih vlasnika kojima budu dodjeljenja novčana sredstva zaključiće ugovor sa Opštinom Višegrad o načinu isplate sredestava.
Dodjeljenja sredstva uplatiće se na žiro-račun zajednice etažnih vlasnika, nakon dostavljenog izvještaja od strane nadzornog organa koje su zajednice etažnih vlasnika dužne da imenuju i izvještaja strane komisije formiraane od strane Opštine, da su svi ugovoreni radovi izvedeni u skladu sa odobrenim predmjerom.

9. PRIJAVE:
Prijave na javni poziv dostavljaju se na adresu Opština Višegrad, Andrićgrad bb, 73240 Višegrad, direktno na protokol ili putem pošte preporučeno, u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom ,, Prijava na javni poziv za sufinansiranje realizacije projekta estetskog uređenja fasada sa zajednicama etažnih vlasnika – ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijava je do 07. septembra 2017. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

10. OBJAVLjIVANjE JAVNOG POZIVA:
Javni poziv objaviće se na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Višegrad i radio Višegradu.

Broj: 02-40-202/17 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 28.07.2017. Mladen Đurević, inž.geodezije

opstinavisegrad.com