Aktuelnosti Višegrad

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE “NEVEN” : JAVNI KONKURS za prijem jednog pripravnika

VISEGRAD-Obdaniste

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE “NEVEN”

VIŠEGRAD

Ul. II podrinjske brigade br.18

73240 Višegrad

JAVNI KONKURS

za prijem jednog pripravnika sa završenom VSS u Javnu ustanovu “Neven”

I – Raspisuje se Javni konkurs za prijem jednog pripravnika sa završenom VSS, radi obavljanja pripravničkog staža od godinu dana u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad, i to: Diplomirani vaspitač za rad sa djecom predškolskog uzrasta, puno radno vrijeme – 40 sati sedmično,  VSS, 1 izvršilac.

II – Pripravnički status

Pripravnik je lice koje, nakon završenog fakulteta, prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme. Pripravnik nema status službenika. Pripravnički staž za lica sa završenom visokom stručnom spremom traje godinu dana, kada pripravnik stiče uslov za polaganje stručnog ispita za rad u predškolskoj ustanovi.

III – Opšti uslovi:

1.  Da je državljanin RS ili BiH,

2.  Da je stariji od 18 godina,

3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.  Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

5.  Da se protiv njega  ne vodi krivični postupak.

IV– Posebni uslovi:

1. Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

2.  Da prvi put zasniva radni odnos,

3.  Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, kao nezaposleno lice

V – Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj kopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2.  Izvod iz matične knjige rođenih,

3.  Uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca),

4.  Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

5.  Ovjerenu kopiju diplome,

6.  Dokaz da se nalaze na evidenciji Zavod za zapošljavanje RS, kao nezaposlena lica,

7.  Dokaz da prvi put zasnivaju radni odnos (potpisana i, od strane nadležnog organa, ovjerena pismena izjava da prvi put zasnivaju radni odnos u tom zanimanju i ovjerena kopija radne knjižice),

Kandidat koji bude primljen dužan je ustanovi dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

VI – Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava  je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo- Biro Višegrad  i oglasnoj tabli JU “Neven” Višegrad.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu,  sa naznakom: “Komisija za provođenje postupka za prijem pripravnika  u JU “Neven” Višegrad.

 

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.06. 2017. godine.