Aktuelnosti RS

Upozorenje zbog mogućeg naglog topljenja snijega

Niske-temperature

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske  upozorava  jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj o mogućim i potencijalno nadalazećim  prirodnim nepogodama.

Očekivati je da, zbog porasta temparatura vazduha, počne naglo topljenje snijega koje bi prouzrokovalo povećanja količine površinskih i podzemnih voda, kao i voda u slivovima većih rijeka.

U cilju pravovremenog preduzimanja preventivnih mjera zaštite od površinskih voda i poplava, sugerišemo jedinicama lokalne samouprave da:

[ads1]

 

  1. Preko nadležnih komunalnih službi utičete na sklanjanje snjega i leda sa mijesta i površine čije bi plavljenje imalo za posljedicu nanošenja većih šteta po ljude, materijalna dobra i infrastrukturu na vašoj teritoriji.
  2. Preko preduzeća za održavanje puteva utičete na odvoz materijala nastalog čišćenjem snijega na putevima  a koji je zatvorio (ili prijeti da zatvori) vodopropuste i slivnike, kao i razbijanje leda na kolovozima i njegovo sklanjanje.
  3. U cilju sprečavanja mogućih povreda stanovništva, preko lokalnih sredstava informisanja, uputite i pozovite građane na potrebu:
  • Skidanje leda sa površina( staza) koje koriste pješaci,
  • Skidanje snijega sa krovova(gdje je to moguće)
  • Lomljenje ledenice na slivnicima sa krovova.

ruczrs.net

[ads2]