Breaking News
Home / Zanimljivosti / 15 za­raženih apli­ka­ci­ja do sa­da je ski­nu­lo 1,5 mi­li­ona ko­ri­sni­ka

15 za­raženih apli­ka­ci­ja do sa­da je ski­nu­lo 1,5 mi­li­ona ko­ri­sni­ka

20191015123448_294903

 

Pro­gra­me­ri apli­ka­ci­ja bi mo­ra­li da oba­vijes­te ko­ri­sni­ke ka­da nji­hov proi­zvod upo­tre­blja­va adware. Međutim, u Google Play pro­da­vni­ci na­da­vno je ot­kri­ve­no 15 no­vih apli­ka­ci­ja ko­je ne­pre­ki­dno pri­ka­zu­ju ogla­se u po­za­di­ni uređaja, bez zna­nja ko­ri­sni­ka.

Stručnja­ci za in­ter­net be­zbje­dnost iz Sophos Labsa upo­zo­ra­va­ju da će, na­kon što te apli­ka­ci­je bu­du in­sta­li­ra­ne na vaš uređaj, one moći da pre­pla­ve pa­me­tne te­le­fo­ne sto­ti­na­ma ogla­sa, bi­lo di­rek­tno – na ekra­nu, ili u po­za­di­ni.

Ka­da ko­ri­snik, nei­zbježno, po­ku­ša da iz­bri­še zlo­na­mjer­nu apli­ka­ci­ju, ona mije­nja sop­stve­nu iko­nu, pa ta­da liči na ne­ku od uobičaj­enih apli­ka­ci­ja za An­dro­id.

 

Je­dna od apli­ka­ci­ja – Free Calls Messages, na po­se­bno pa­me­tan način sprečava ko­ri­sni­ke da je de­in­sta­li­ra­ju. Kad se prvi put po­kre­ne, apli­ka­ci­ja po­ka­zu­je po­ru­ku ko­ja kaže da “Pro­gram ni­je kom­pa­ti­bi­lan sa uređajem”. Običnim ko­ri­sni­ci­ma ova po­ru­ka može da zvuči kao da se apli­ka­ci­ja je­dnos­ta­vno sru­ši­la ili da ne fun­kci­oni­še, što ov­dje ni­je slučaj.

Po­slije pri­ka­zi­va­nja po­ru­ke, apli­ka­ci­ja di­rek­tno po­ve­zu­je ko­ri­sni­ka sa apli­ka­ci­jom Google Maps u Google Play pro­da­vni­ci. To ko­ri­sni­ka do­vo­di u za­blu­du da mi­sli da bi Google Maps mo­gao da bu­de pro­blem.

I dok se na kom­pju­te­ru po­diže Google Maps, zlo­na­mjer­na apli­ka­ci­ja mije­nja sop­stve­nu iko­nu ka­ko bi ko­ri­sni­ku one­mo­gućila da je pro­nađe po­slije po­vrat­ka na poče­tni ekran. Apli­ka­ci­ja će se po­ne­ka­da “pre­ru­ši­ti” u “be­zbe­dno­sne ko­pi­je ili sis­tem­ske da­to­te­ke” ka­ko bi za­va­ra­la ko­ri­sni­ka.

 

Os­ta­le šte­tne apli­ka­ci­je ko­ris­te is­tu ta­kti­ku pro­me­ne iko­na ka­ko bi izbe­gle ot­kri­va­nje. Ne­ke to ra­de po­sle prvog po­kre­ta­nja, dru­gi iko­nu pro­mije­ne na­kon ne­ko­li­ko sa­ti.

Ikao je Google već uklo­nio svih 15 neželje­nih apli­ka­ci­ja iz svo­je Play pro­da­vni­ce, te apli­ka­ci­je do sa­da je in­sta­li­ra­lo vi­še od 1,5 mi­li­ona ko­ri­sni­ka. Oni bi sa­da tre­ba­lo da ih lo­ci­ra­ju i uklo­ne sa­mi.

Agencije

Check Also

1381590_4848718114536_611496937_n

Kako sprečiti opadanje plodova

    Poznata je pojava u proizvodnji jabuke , da iako stabla obilno cvetaju, samo …

Powered by Master Media (TM)