Svijet

Svetski dan osoba sa autizmom

1332916453_554_mala_autizam

Obavestavamo vas da je 2. april Svetski dan osoba sa autizmom. U decembru mesecu 2007. godine, Generalna skupstina Ujedinjenih Nacija, usvojila je rezoluciju kojom je 2. april proglasen Svetskim danom osoba sa autizmom. Povodom drugog obeležavanja Svetskog dana osoba sa autizmom, „Autizam Evrope“ podseća, države članice Evropske Unije i Saveta Evrope, na sledeću činjenicu: velika je potreba da se obrati posebna pažnja na autizam, uzimajući u obzir veliki problem ove vrste poremećaja. Autizam je veoma složen razvojni poremećaj koji se javlja tokom prve tri godine života. Na osnovu činjeničnih podataka, dobijenih naučnim istraživanjem, danas znamo da autizam nije retka pojava, a ukoliko se u obzir uzima ceo spektar autističnih poremećaja, ova vrsta poremećaja obuhvata 0.6% ukupne populacije. Ovo znači da u Evropi postoji oko 5 miliona osoba sa autizmom.

Države članice Evropske Unije i Saveta Evrope bi trebalo da povedu posebnu pažnju na poštovanje njihovih ljudskih prava i poštovanje njihove dostojanstvenosti. Radi garantovanja dostojanstva, osobe sa autizmom ne treba smatrati, niti se prema njima odnositi kao prema populaciji koja nije sposobna da ostvari ciljeve kao što su nezavisnost ili samostalnost u odlučivanju. Osobe sa autizmom imaju identične ljudske vrednosti, kao i bilo ko drugi i prema tome imaju ista ljudska prava, kao i druge osobe sa invaliditetom. Zbog kompleksnosti njihovih potreba, oni pripadaju posebno osetljivoj grupi ljudi, čak i među ljudima sa invaliditetom. Kako je podvučeno od strane Saveta Evrope, osobe sa autizmom su često više i ozbiljnije diskriminisane.

Ni jedna osoba sa autizmom ne bi trebalo da bude uskraćena u slobodnom razvoju njegovog ili njenog nezavisnog života, u meri u kojoj je to moguće. Razvoj njihovih jedinstvenih potencijala, zavisi više od pristupačnosti primerenih, ranih, obimnih i doživotnih mera podrške nego od stepena njihovih ograničenja.

Države moraju da obezbede osobama sa autizmom pristup adekvatnoj dijagnostici i tretmanu, a u skladu sa medjunarodno priznatim standardima. Osobama sa autizmom, takođe, se mora obezbediti pristup standardnim servisima zdravstvene zaštite, a u skladu sa njihovim potrebama i u meri u kojoj su ti servisi dostupni generalnoj populaciji.

Država mora da obezbedi da osobama sa autizmom bude pristupačno doživotno obrazovanje. Za osobe sa autizmom, obrazovanje predstavlja mnogo više od bazičnog prava. Deca sa autizmom moraju da imaju besplatno, adekvatno obrazovanje počev od predškolskog uzrasta. Specijalizovan pristup obrazovanju bi trebalo da podstakne đake u razvoju odgovarajućih obrazovnih aktivnosti, a u skladu sa detetovim najboljim interesom, snagom i potrebama. Prioriteti porodica uvek moraju biti uzeti u obzir. Odrasle osobe sa autizmom bi takođe trebalo da imaju koristi od kontinualnog obrazovanja, a sa ciljem postizanja najveće moguće mere nezavisnog načina života i uključenja u radnu sredinu.

autizam.org.rs