Zanimljivosti

Šta treba znati pre početka organske proizvodnje

2

Seme, rasad i sadni material koji se upotrebljava u organskoj proizvodnji mora biti proizveden metodama organske proizvodnje odnosno mora imati sertifikat.

Ukoliko na tržištu ne postoji sertifikovano seme, rasad i sadni materijal, moguće je, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, koristiti seme iz konvencionalne proizvodnje koje nije hemijski tretirano. Seme, rasad i sadni materijal ne sme voditi poreklo od genetski modifikovanih biljaka.

Prednost prilikom izbora sorti bilja imaju domaće autohtone sorte, prilagođene lokalnim agroekološkim uslovima, kao i sorte tolerantne na prouzrokovače bolesti i štetočina.

Proizvodnja semena, rasada i sadnog materijala metodama organske proizvodnje se prijavljuje Ministarstvu poljoprivrede i ovlašćenoj sertifikacionoj organizaciji.

[ads1]

 

Priplodni materijal u stočarstvu

Prilikom izbora rasa za organske stočarske sisteme preporučuju se autohotne rase domaćih životinja. Osnovna prednost ovih rasa u odnosu na plemenite, visokoproizvodne rase jeste odlična prilagođenost na klimatske uslove određenog područja, kao i prilagođenost na gajenje u uslovima malih ulaganja.

U organskoj proizvodnji, idealna je reprodukcija životinja gajenih na bazi sopstvene organske proizvodnje, uzimanje životinja sa drugih organskih farmi, a ukoliko to nije ostvarivo, uzimanje životinja iz konvencionalne proizvodnje uz određena ograničenja ili modifikacije.

[ads2]

 

Korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje

Korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, proizvođačima posle isteka perioda konverzije, odobrava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede. U periodu konverzije odobrenje za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje daje ovlašćena kontrolna organizacija sa kojom proizvođač ima sklopljen ugovor. Odobrenje Ministarstva potrebno je pribaviti pre setve, odnosno sadnje.

 Autor: Bojan Mijatović

Izvor: Domaćinska kuća