Aktuelnosti RS

Konkurs za upis 150 kadeta u XXIV klasu Policijske akademije Banja Luka i 20 kadeta u X klasu Specijalne antiterorističke jedinice

52211039

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za upis 150 kadeta u XXIV klasu Policijske akademije Banja Luka i upis 20 kadeta u X klasu Specijalne antiterorističke jedinice.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– da ima državljanstvo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

– da na dan zatvaranja konkursa ima najmanje 18 godina i da nije stariji od 25 godina,

[ads1]

– da ima najmanje IV stepen stručne spreme,

– da je fizički i psihički sposoban za rad, a to se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od nadležne zdravstvene ustanove,

– da protiv lica nije pokrenut krivični postupak,

– da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zakona do šest mjeseci,

– da nije kažnjen za prekršaj sa obilježjem nasilja,

– da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na podobnost kandidata za obavljanje policijskih poslova i

– da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina.

– da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

[ads2]

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve  potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku www.education.muprs.org i na broj telefona 051/333-606.

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2021. godine.

mup.vladars.net