Aktuelnosti RS

KONKURS za prijem radnika, JU OŠ “RUDO” – RUDO

osnovna-skola-u-rudomJU OŠ “RUDO – RUDO

Ul. Cara Dušana br. 35

tel/faks 058/700-270,

E – mail – os179@spinter.net

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor fizike sa iskustvom, na neodređeno vrijeme, za 10 časova – 1 izvršilac.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:

Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

Uvjerenje o državljanstvu,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

Uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad  dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Svi kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće testirani i intervjuisani u prostorijama JU Osnovne škole “Rudo” 24.10.2016. god. u 13.30 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole.