Aktuelnosti Višegrad

KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Višegrad

osnovna

 

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

 VIŠEGRAD

–  Školski odbor –

raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić”  Višegrad

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Višegrad raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

[ads1]

III – Mandat

Direktor JU Osnovne škole “Vuk Karadžić”  Višegrad bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Višegrad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

– da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

– ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj:44/17 i 31/18),

– ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

– nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

 

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

– Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,

– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 i 67/13),

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima..

[ads2]

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Višegrad, ulica Vojvode Putnika  br. 16, 73240 Višegrad, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić”  Višegrad.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

www.zzzrs.net