Aktuelnosti Višegrad

Konkurs : Sekretar škole – SŠC “Ivo Andrić“ Višegrad

srednja-skola-visegrad

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 09.03.2017.
Broj izvršilaca: 1

Opis radnog mjesta

Sekretar škole

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova propisanih Zakonom o radu – (»Službeni glasnik RS« broj: 1/2016), ispunjavaju i sljedeće uslove:
Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa ili
Ekvivalent – pravni fakultet;
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad;
Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
Ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama ili stručno upravni ispit za visoku stručnu spremu sa najmanje 1 (jednom) godinom radnog iskustva u struci.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:
kratku biografiju;
uvjerenje o državljanstvu;
izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
uvjerenje o položenom stručno upravnom ispitu za visoku školsku spremu
uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RSako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
Potvrda o radnom stažu u struci
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik RS“, br. 102/14 ).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad, koje nije starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju će se obavit dana 14.03.2017.godine u 08,00 sati, sa kandadatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave slati na adresu škole,sa naznakom „Za konkurs“.