Aktuelnosti Višegrad

KONKURS JU SŠC “IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

srednja-skola-visegrad

JU SŠC “IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

Ul. Kralja Petra I br. 16

72240 Višegrad

KONKURS

za prijem radnika

 

 

Na neodređeno vrijeme

1. Sekretar škole                                             1 izvršilac

Na određeno vrijeme

  • Profesor ruskog jezika                          1 izvršilac na 10 časova

 

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim  uslova propisanih Zakonom o radu – (“Službeni glasnik RS” broj: 1/2016), ispunjavaju i sljedeće uslove:

– Ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS”, broj: 34/15 i 83/15), i srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

–  Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

– Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

–  Ima položen stručni ispit sa najmanje 1 godinom staža u struci i to:

– za sekretara škole – položen  stručno-upravni ispit za visoku školsku spremu.

– za profesora ruskog jezika – stručni ispit u obrazovanju

 

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni da prilože:

1. kratku biografiju;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10. Potvrda o radnom iskustvu u struci

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, br. 102/14 ).

Uvjerenje o neosuđivanosti – zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju za sekretara nje će se obaviti  dana 19.12.2016. godine u 8 časova, a intervju i testiranje za profesora će se obaviti istog dana i u isto vrijeme 19.12.2016. godine sa kandidatima  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs”.