Konkursi

KONKURS: JU SŠC ,,IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

srednja-skola-visegrad

 

Profesor ekonomske grupe predmeta-JU SŠC „IVO ANDRIĆ“ VIŠEGRAD

Opis radnog mjesta
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR „IVO ANDRIĆ“ VIŠEGRAD
Кralja Petra Prvog br.16
Tel/faks: 058/630-350- direktor
E-mail:ss74@skolers.org
Broj: 01-05-59/22
Datum: 04.02.2022. godine

 

[ads1]

 

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ,Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj: 34/15 i 83/15), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 29/2012,) na osnovu člana 9. Pravilnika o proseduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19). Direktor škole raspisuje,

КONКURS ZA PRIJEM RADNIКA
na određeno vrijeme

1.Profesor ekonomske grupe predmeta, 10 časova, – 1 izvršilac , sa iskustvom, i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva
Posebni uslovi radnog mjesta
Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova propisanih zakonom o radu (»“Službeni glasnik RS“« broj : 1/16), ispunjavaju i sljedeće uslove:
• Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od najmanje 4 godine i ostavrenih 240 ECTS bodova ili
Ekvivalent – završen ekonomski fakultet;
• Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad:
• Da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
• Da ima položen stručni ispit za rad u u vaspitno-obrazovnim ustanovama ili stručo-upravni ispit za visoku stručnu spremu sa najmanje 1 (jednom) godinom radnog iskustva u struci.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs, kandidati su dužni da da prilože:
1. kratku biografiju;
2. uvjerenje o državljanstvu;
3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;
4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za visoku školsku spremu;
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-inavlidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
10. potvrdu o radnom stažu/radnom iskustvu u struci izdatu od strane ranijeg poslodavca iz koje treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla, ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom to vrijeme je potrbno preračunati u puno radno vrijeme.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.24/19).

 

[ads2]

 

 

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola za kandidata koji bude izbaran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidat koji bude izabran po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad a koje nije starije od šest mjeseci.
Rok za dostavljanje prijava je 8 ( osam) dana od dana objavljivanja.
Intervju će se obaviti 21.02.2022. godine u 10:30 časova, u prostorijama škole, sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кandidati se neće posebo pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene.Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Prijave slati na adresu:
JU SŠC „Ivo Andrić“
Кralja Petra I br.16
73240 Višegrad sa naznakom „za konkurs“.
zzzrs.net