Konkursi

KONKURS: JU SŠC ,,IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

JU Srednjoškolski centar Ivo Andrić Višegrad

 

Opis radnog mjesta
JU SŠC “IVO ANDRIĆ”
VIŠEGRAD

 

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18 i 92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj: 120/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske “ broj 29/12,80/14 i 83/15),na osnovu člana 9.Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijeme radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br.24/19). Direktor škole raspisuje,

 

К O N К U R S
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

 

1. Profesor psihologije- 6 časova, 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja.
Posebni uslovi radnog mjesta
Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu- („Službeni glasnik RS“broj: 1/16 i 66/18.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18 i 92/20,) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS“ 29/12, 80/14 i 83/15.) ,Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj: 120/20), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj: 24/19)

Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
-Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti,
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ;
8. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
9. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupo predmeta
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
13.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djeteteom ili maloljetnim licem

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Ako se na konkurs ne prijavi nastavnik koji ispunjava uslove stručne spreme utvrđene zakonom i pravilnikom i ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja stručnog lica zaposlenog u školi ili na području aktiva direktora sa nepunom normom, direktor može na određeno vrijeme primiti lice bez potrebnih uslova u pogledu nivoa i vrste obrazovanja- neverifikovani nastavnik sa najmanje četiri odslušana semestra tog predmeta u toku studija, a najduže za jedno polugodište.
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19).
Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredstava i
uvjerenje o podacima i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica provosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece – škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “IVO ANDRIĆ“ dana 01.03.2023.god. u 10.00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu:
JU SŠC “IVO ANDRIĆ“
Ulica КRALJA PETRA PRVOG br.16/ sa naznakom za Кonkurs

Rok za prijavu
23.02.2023.god.
Datum objave
14.02.2023.god.

 

zzzrs.net