Aktuelnosti RSRudo

KONKURS JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

skola

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

Cara Dušana 35

73260 RUDO

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Profesor matematike 8 časova, na određeno vrijeme do kraja nastavne godine a najduže do 31.7.2016. godine, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac

2. Stručni saradnik – pedagog 0,5 radnog vremena, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 1/16) ispunjavaju sljedeće uslove:

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs /sa kratkom biografijom i kontakt telefonom/ kandidati treba da dostave sljedeća dokumenta o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi

1) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom  lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

Poslove stručnog saradnika-pedagog  može obavljati lice koje ima završenu  sljedeću vrstu stručne spreme: diplomirani pedagog, profesor pedagogije, profesor pedagogije i psihologije, diplomirani školski psiholog-pedagog, profesor ravnopravne dvopredmetne grupe predmeta od kojih je  jedan pedagogija

b) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje o radnom stažu /u obrazovanju, van obrazovanja u struci, van struke/,

d) uvjerenje opštinskog organa uprave  o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

đ) uvjerenje opštinskog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida,

e) uvjerenje opštinskog organa uprave  o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se u prostorijama JU SŠC Rudo dana 31.10.2016. u 12 časova.

Kandidati koji se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata koje se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu škole.

www.zzzrs.net