Rudo

KONKURS : JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

osnovna-skola-u-rudom

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

Cara Dušana 35

73260 Rudo         

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. Profesor matematike 8 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

2. Profesor demokratije i ljudskih prava 6 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

3. Profesor psihologije 4 časa, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

Opšti uslovi

1) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djece, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (sa biografijom) i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca sa naznakom na kojim poslovima je radni staž ostvaren.

Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se u prostorijama JU SŠC Rudo dana 5.12.2016. u 12 časova.

Kandidati koji se ne pojave na testiranje i intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata koje se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu škole.

 

www.zzzrs.net