Konkursi

KONKURS : JU OSNOVNA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” VIŠEGRAD

JU OSNOVNA ŠКOLA “VUК КARADŽIĆ”
VIŠEGRAD

Na osnovu člana 152. a u vezi sa članom 114 i 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 81/22.), a po ukazanoj potrebi, direktor JU Osnovna škola „Vuk Кaradžić“ Višegrad, r a s p i s u j e

К O N К U R S
za popunu slobodnih radnih mjesta

Nastavnik fizike, 1 izvršilac na 2 časa neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024. godine;
Nastavnik matematike, 1 izvršilac na 4 časa neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine;
Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac na 8 časova neposrednog rada sa učenicima, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine.

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/23) kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj:81/22), članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, kao i kandidati koji su stekli radni staž u školi van nastavnog procesa,ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 81/22), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa
5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažnoosuđenih za krivična djela sekssualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnazno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, koje za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6) Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,
4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,
5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta,stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostavrenog radnog staža po vrstama posla,
8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 5. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena)
Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Lista kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljena na oglasnu tablu škole i internet stranicu škole.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).
Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
– 28.12.2023. godine, testiranje sa početkom u 9.00 časova,
– 28.12.2023. godine, intervju sa početkom u 11.00 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠКOLA „VUК КARADŽIĆ“, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

Rok za prijavu 21.12.2023.god.

zzzrs.net