KonkursiRudo

KONKURS : JU OSNOVNA ŠКOLA “BOŠКO BUHA” ŠTRPCI – UVAC

Na osnovu člana 152. stav (3) tačka 16), a u skladu sa čl. 122. stav (1) i 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22), direktor JU OŠ „Boško Buha“ Štrpci, raspisuje

КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

I
1. Profesor fizike – 12 časova redovne nastave, 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – na određeno vrijeme do 31. avgusta 2024. godine;
2. Profesor njemačkog jezika – 6 časova redovne nastave, 1 izvršilac – pripravnik – na određeno vrijeme do 31. avgusta 2024. godine;
3. Profesor biologije – 8 časova redovne nastave, 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – na određeno vrijeme do 31. avgusta 2024. godine;
4. Profesor srpskog jezika – 17 časova redovne nastave, 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – na određeno vrijeme do 31.08.2024.godine;
5. Računovođa škole – pripravnik – 1 izvršilac, puna norma – na određeno vrijeme do sticanja uslova za polaganje stručnog ispita iz knjigovodstveno-računovodstvene oblasti;

II Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/23), kandidati pod rednim brojem 1,2,3. i 4. treba da ispunjavaju uslove propisane članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 81/22), dok kandidat pod rednim brojem 5. treba da ispunjava uslove propisane čl. 123. stav (3) i 142. stav (3) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 81/22).
Кandidati pod rednim brojem 1,2,3. i 4. treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

III Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
IV Izuzetno, pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

V Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična dijela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasinja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa,
5) da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanjnja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

VI Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.
Dokumentacija iz prethodnog stava podrazumijeva:
1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta (izuzev radnog mjesta pod rednim brojem 5.),
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno – obrazovni rad (za radna mjesta pod brojevima 1,3. i 4.);
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da
je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju
stručnog ispita u školi (za radna mjesta pod brojevima 1, 3. i 4.);
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na
evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom (za radna mjesta pod rednim brojem 1, 3 i 4.),
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz prethodnog stava tačka 5) , prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.
Izuzetno od stava 2. tačka 7) , ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

VII Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im neće biti vraćene.

VIII Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.

IX U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

X Кomisije će otvarati pristigle koverte 25.09.2023. godine u 13 časova i na oglasnoj tabli će biti objavljen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.
Testiranje i intervju kandidata koji su dostavili potpunu i blagovremenu prijavu odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 28.09.2023. godine u sljedećem terminu: testiranje u 11 časova, intervju u 12 časova.

XI Кandidati se neće posebno pozivati i ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

XII Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske”.

XIII Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

XIV Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs pod rednim brojem __“ na adresu: JU OŠ „Boško Buha“ Štrpci, ulica Štrpci broj 60, 73265 Uvac.

Rok za prijavu21.09.2023.

zzzrs.net