Rogatica

KONKURS : “JU OŠ “SVETI SAVA” ROGATICA”

rogatica

JU OŠ “SVETI SAVA”             

ROGATICA

Preobraženjska bb

73220 ROGATICA

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik matematike, 1 izvršilac za 4 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 29.12.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik fizike, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 29.12.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik hemije, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 29.12.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Nastavnik ruskog jezika, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 29.12.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i

5. Nastavnik likovnog vaspitanja, 1 izvršilac za 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 29.12.2017. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili

kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može

biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za kandidata sa radnim iskustvom),

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj  evidenciji,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidata sa radnim iskustvom),

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak,  22.8.2017. godine u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs”.