Rudo

KONKURS : JU OŠ “RUDO” – RUDO

rudo

JU OŠ “RUDO” – RUDO

Ul. Cara Dušana br. 35

73260  Rudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor srpskog jezika – 1 izvršilac, 16 časova, na određeno vrijeme sa iskustvom, do povratka radnika sa bolovanja.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:

 

– Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

–  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

–  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

–  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

–  Uvjerenje o državljanstvu,

–  Izvod iz matične knjige rođenih,

–  Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

–  Uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Svi kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće testirani i intervjuisani u prostorijama JU Osnovne škole “Rudo” 12.12.2016. god. u 13 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole.

www.zzzrs.net