Foča

FO­ČA – Kladioničarska mafija varala širom bivše Juge

20170605191331_429285

Po­li­ci­ja je uhap­si­la 17 Fo­ča­ka zbog su­mnje da su pre­va­ri­li vi­še od 300 kla­di­oni­ča­ra pre­te­žno sa pros­to­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je i Za­pa­dne Evro­pe, i to ta­ko što su im uzi­ma­li ve­li­ke svo­te nov­ca, a za­uz­vrat im pu­tem Fa­ce­bo­oka i dru­gih druš­tve­nih mre­ža sla­li na­vo­dno na­mje­šte­ne uta­kmi­ce.

O ka­kvom je “bi­zni­su” ri­ječ, go­vo­ri i po­da­tak da je šte­ta vi­še­mi­li­on­ska, te da je to­kom ove akci­je, ko­dnog na­zi­va “Do­ja­va”, za­pli­je­nje­no pet sku­po­cje­nih auto­mo­bi­la mar­ke audi, BMW i pa­sat, kao i vi­še te­le­fo­na i os­ta­lih pre­dme­ta.

Sis­tem do­ja­va, ko­ji je u Fo­či aktu­elan već ne­ko­li­ko go­di­na, bio je po­pri­li­čno ra­zra­đen, i do de­ta­lja osmiš­ljen, a iza sve­ga je sta­jao či­tav la­nac oso­ba.

Dio njih je, ka­ko sa­zna­je­mo, bio za­du­žen da osmiš­lja­va pre­va­re i pos­tav­lja re­zul­ta­te uta­kmi­ca na druš­tve­ne mre­že.

“Uzmu uta­kmi­cu i vi­še ra­zli­či­tih is­ho­da – na pri­mjer da će do­ma­ćin po­bi­je­di­ti, da će gost iz­gu­bi­ti, da će bi­ti ne­ri­je­še­no i sli­čno, te to po­ša­lju pu­tem druš­tve­nih mre­ža kla­di­oni­ča­ri­ma. No­vac im svi upla­te, a je­dan re­zul­tat bu­de ta­čan i taj ko­me se po­sre­ći nas­tav­lja i da­lje, a oni ko­ji­ma se ne po­sre­ći, bu­du blo­ki­ra­ni na druš­tve­nim mre­ža­ma”, po­jaš­nja­va naš izvor.

Po­što im se upla­ti no­vac, oni ga po­di­gnu i nas­tav­lja­ju s osmiš­lja­va­njem slje­de­ćih pre­va­ra, a igra­či kad shva­te da su žrtve, već im bu­de ka­sno.

Ra­ču­ni po­je­di­nih u ovoj mre­ži su ra­ni­je blo­ki­ra­ni, ali se zbog to­ga la­nac ši­rio, jer su u ci­je­li “po­sao” ula­zi­li i dru­gi, či­ji je za­da­tak bio da di­žu keš.

“De­ša­va­lo se da za ve­če od pre­va­re­nih uzmu i po vi­še hi­lja­da ma­ra­ka, jer je bi­lo i ve­li­kih upla­ta. Po­je­din­ci ko­ji su pre­va­re­ni su to i pri­jav­lji­va­li po­li­ci­ji, ali ima­te i one ko­ji bi pre­ću­ta­li”, po­jaš­nja­va izvor “Ne­za­vi­snih”.

Mu­lja­ža­ma su se, ka­ko se su­mnja, ba­vi­li du­že vri­je­me, a po­li­ci­ja ih te­re­ti za pre­va­re i iznu­de. Po­li­ci­ja je pre­tre­sla 16 lo­ka­ci­ja u Fo­či i, ka­ko sa­zna­je­mo, pro­na­šla ve­li­ki broj do­ka­za, a ko­ji će bi­ti vje­šta­če­ni.

Akci­ju su spro­ve­li pri­pa­dni­ci Po­li­cij­ske upra­ve Fo­ča u sa­ra­dnji s Upra­vom kri­mi­na­lis­ti­čke po­li­ci­je MUP-a RS i Fe­de­ral­nom upra­vom po­li­ci­je, a pod nad­zo­rom Okru­žnog tu­ži­laš­tva Tre­bi­nje i po na­re­dbi Osno­vnog su­da u Fo­či.

Ve­li­mir Kos­to­vić, na­čel­nik Po­li­cij­ske upra­ve Fo­ča, pot­vrdio je da je po­li­ci­ja uha­pše­ni­ma odu­ze­la dio imo­vi­ne.

“Broj ošte­će­nih li­ca, u ovoj fa­zi is­tra­ge, je vi­še od 300 i pre­te­žno su to li­ca sa pros­to­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je i Za­pa­dne Evro­pe, a šte­ta ko­ju su uha­pše­ni pri­či­ni­li je, po ovoj fa­zi is­tra­ge, vi­še­mi­li­on­ska”, re­kao je Kos­to­vić.

Obja­snio je da su osu­mnji­če­ni va­ra­li na slje­de­ći na­čin: pre­ko druš­tve­nih mre­ža sla­li su re­zul­ta­te uta­kmi­ca, uz tvrdnju da su ta­čni, a za­uz­vrat su na ra­ču­ne do­bi­ja­li ve­li­ke su­me nov­ca.

Kos­to­vić je na­veo da po­li­ci­ja ima sa­zna­nja i su­mnja da se, osim uha­pše­nih, još li­ca u Fo­či ba­vi ovim ne­do­zvo­lje­nim ra­dnja­ma.

Ka­ko ne­zva­ni­čno sa­zna­je­mo, klup­ko je tek po­če­lo da se odmo­ta­va i to­kom na­re­dnih da­na po­li­ci­ja u Fo­či sa­slu­ša­će na de­se­ti­ne li­ca ko­ja se do­vo­de u ve­zu s uha­pše­ni­ma ili su na ne­ki na­čin učes­tvo­va­la i po­ma­ga­la.

Me­đu uha­pše­ni­ma, pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, ne­ma ma­lo­lje­tni­ka, a ve­ći­ni je ovo prvo kri­vi­čno dje­lo za ko­je se su­mnji­če.

nezavisne.com