Aktuelnosti RSRogatica

KONKURS JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

Ul. Srpske sloge 98

73220 ROGATICA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor istorije –  4 časa latinskog jezika sedmično do kraja nastavne godine (30.6.2017. god) – 1 izvršilac sa radnim iskustvom

Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3.  Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju, kandidati dostavljaju dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem školovanju trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 31.10.2016. godine u 14 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije svih dokumenata (ali ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu poslodavca ili lično dostaviti. Na koverti obavezno naznačiti “Prijava na konkurs”. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

www.zzzrs.net