Breaking News
Home / Zanimljivosti / Proizvodnja crnog luka, šta treba znati

Proizvodnja crnog luka, šta treba znati

info-gujanicici-luk

 

Tradicionalan način proizvodnje crnog luka kod nas je luk arpadžika. Da bi ova proizvodnja bila uspešna potreban je kvalitetan arpadžik, pre svega dobrog zdravstvenog stanja, ujednačene krupnoće i sa većim sadržajem suve materije.Takođe je važan izbor sortimenta.Кod nas su zastupljene sorte pljosnatog (pogačastog ) i okruglog oblika. Holandski žuti i kupusinski jabučar.Ove dve sorte su visokog nutritivnog kvaliteta i veoma se dobro čuvaju,tako da imaju dug period korišćenja.

Proizvodnja luka započinje već pri izboru parcele i preduseva. Dobri predusevi za ovu povrtarsku vrstu su oni koji rano napuštaju parcele i ostavljaju ih čiste od korova ( strine, konzumni grašak, mahunače itd) . U plodoredu luk dolazi na drugo mesto, jer unošenjem stajnjaka pod ovaj usev, dobijaju se lukovice sa većim sadržajem vode koje brže propadaju tokom čuvanja. S obzirom na osetljivost ove vrste prema određenim bolestima i štetočinama, a imajući u vidu da je potrebno proizvesti kvalitetan usev, luk na istu parcelu se „vraća“ nakon četiri do pet godina.

 

 

Uspeh proizvodnje iz arpadžike uslovljen je kvalitetom sadnog materijala – arpadžike, što podrazumeva krupnoću, zdravstveno stanje i njegovo kvalitetno čuvanje. Ako arpadžik nije klasiran pre čuvanja, potrebno ga je pred sadnju odabrati i klasirati. Кlasiranje arpadžika omogućuje bržu i ujednačeniju sadnju, kao i mogućnost podešavanja vegetacionog prostora prema krupnoći.Ovo je posebno značajno jer se kod nas u prirodi najčešće nalazi arpadžik različitog prečnika. Arpadžik je najbolje klasirati u tri klase prečnika:
1. 1. 10-14 mm
2. 14-17 mm
3. 17-22 mm
gde se prema krupnoći podešava raspajanje u redu, kao i prema obliku arpadžika.Tako nasitniji arpadžik treba saditi na rastojanju 3-5 cm, a najkrupniji na 8-10 cm.

Stoga je uspešna proizvodnja iz arpadžike uslovljena kvalitetom istog i njegovim čuvanjem.Arpadžik treba da se čuva na temperaturi od 0 do 1S,jer pri ovim temperaturama luk ne prolazi stadijum jarovizacije. Čuvanje u nekontrolisanim uslovima ( tokom skladištenja, bez mogućnosti regulisanja temperature) dovodi do toga da krupniji arpadžik počinje da klija i takve lukovice najčešće daju uvećano stablo, što smanjuje prinos.

Кrupnoća arpadžike, način sadnje i sorta uslovljavaju količinu sadnog materijala, tako da se kreće od 450 kg/ha do 800 kg/ha. Sadnja se može obavljati u trake s međurednim rastojanjem 20-25 cm, sa četiri, pet redova i rastojanjem između trake 40-60 cm.Bilo da se obavlja sadnja ručno ili mehanizovano, gornji deo lukovice treba da bude pokriven slojem zemljišta debljine 2-3 cm. Sa sadnjom se može početi tokom marta što je i optimalni rok, pre svega da bi se iskoristila povoljna vlažnost zemljišta i biljke dobro ukorenile, pre nastupanja viših temperatura. Svako kašnjene u sadnji kada nastupaju više temperature dovodi do smanjena prinosa usled neusklađenog rasta korena i listova.

 

Nega se sastoji od zaštite useva od korova, bolesti, štetočina i zalivanja, suzbijanje korova je značajna mera u proizvodnji luka, prevencija se sastoji od izbora parcele čiste od korova.Takođe treba voditi računa da usev tokom vegetacije bude čist bez obzira na način proizvodnje.Ovo je omogućeno izborom herbicida i mehaničkim odstranjivačem korova. Najčešće oboljenje luka je plamenjača koja se kod nas može javiti veoma rano (početkom maja). Prepoznaje se po bledo žutim flekama i sivoj prevlaci na listovima, lišće se suši a luk kasnije truli i propada.

Od štetočina se najčešće javlja lukova muva i lukov surlaš za čije suzbijanje postoje efikasni insekticidi. Međuredna kultivacija luka veoma povoljno deluje na vodno vazdušni režim i može se sprovoditi sve dok luk ne počne formiranje lukovice.Vađenje luka je važan momenat, jer u izvesnoj meri od njega zavisi čuvanje. Luk se vadi kada je 70% biljke na parceli poleglo. Ako se kasni sa vađenjem, može da dođe do retrovegetacije, te se luk ne može dugo čuvati, jer klija u skladištu .Nakon prosušivanja se grubo čiste lukovice i skladište na promajna mesta ako za to ne postoje kontrolisani uslovi.

Savetodavac:Ljubodrag Pantelić, dipl.inž / PSSS „Užice“

infoagrar.rs

Check Also

baza-podataka01-foto-shutter

IMA LI VAŠEG ZANIMANJA MEĐU PRVIH 30 Ovo je lista najplaćenijih poslova budućnosti

  Koristeći projekcije zaposlenosti i podatke o platama iz američkog Zavoda za statistiku rada, “Business …

Powered by Master Media (TM)