Breaking News
Home / BIH / Republika Srpska / Aktuelnosti RS / Poziv građanima da vaučere iskoriste u banjama u RS

Poziv građanima da vaučere iskoriste u banjama u RS

C61C621D-9FB9-4B56-8DAF-D3D10AD6BEFA

Bo­ga­ta po­nu­da u do­maćim ba­nja­ma Re­pu­bli­ke Srpske pruža mo­gućnos­ti građani­ma da kva­li­te­tno pro­ve­du svoj go­diš­nji odmor pa je Gru­pa­ci­ja ba­nja RS po­zva­la građane da svo­je tu­ris­tičke vaučere, ko­je do­dje­lju­je Vla­da RS, is­ko­ris­te u ne­koj od njih.

Po­ručeno je ovo danas u Pri­vre­dnoj ko­mo­ri RS, po­vo­dom počet­ka kam­pa­nje za ko­ri­šte­nje tu­ris­tičkih vaučera u ba­nja­ma RS, a pred­stav­ljen je i sajt “Ba­nje Srpske” (www.ba­nje­srpske.com), na ko­jem građani mo­gu da pro­nađu sve in­for­ma­ci­je banj­skim tu­ris­tičkim des­ti­na­ci­ja­ma. Na­jav­lje­na je i ogla­sna kam­pa­nja za ko­ri­šte­nje vaučera, ko­ja će bi­ti rađena u di­gi­tal­nim me­di­ji­ma.

Ale­ksan­dar Ra­do­še­vić, pred­sje­dnik Gru­pa­ci­je ba­nja RS i iz­vršni di­re­ktor za ope­ra­ci­je, mar­ke­ting i pro­da­ju u Zdrav­stve­no-tu­ris­tičkom cen­tru “Ba­nja Vrućica”, is­ta­kao je da su sve do­maće ba­nje ima­le odličan početak se­zo­ne, ali da je pan­de­mi­ja vi­ru­sa ko­ro­na po­go­di­la ovaj pri­vre­dni se­ktor.

“S tim u ve­zi, kre­nu­li smo u proa­kti­vnu kam­pa­nju ogla­ša­va­nja ba­nja na te­ri­to­ri­ji RS i BiH i akti­vno smo se uključili u kam­pa­nju, odno­sno pro­je­kat Mi­nis­tar­stva trgo­vi­ne i tu­ri­zma RS za ko­ri­šte­nje vaučera u ne­koj od ba­nja”, is­ta­kao je Ra­do­še­vić.

Po­ja­snio je da su se u pro­je­kat vaučera RS uključile ba­nje “Vi­li­na vlas” u Vi­še­gra­du, “Vrućica” kod Te­slića, “Ter­me” La­kta­ši, “Ku­la­ši” u Prnja­vo­ru i “Dvo­ro­vi” kod Bi­je­lji­ne.

“Ko ne želi da is­ko­ris­ti vaučere, može da dođe i u os­ta­le dvi­je ba­nje – ‘Sla­ti­nu’ u op­šti­ni La­kta­ši i ‘Mlječani­cu’ u Ko­zar­skoj Du­bi­ci”, na­gla­sio je Ra­do­še­vić.

Ra­do­še­vić je is­ta­kao da je “Ba­nja Vrućica” ima­la fan­tas­tičan početak ove se­zo­ne sa sva tri van­se­zon­ska mje­se­ca s vi­še od 20.000 noćenja, odno­sno 70 od­sto ka­pa­ci­te­ta, a da tre­nu­tno po­slu­ju sa 20 od­sto kapaciteta.

Do­dao je da je ovaj banj­ski cen­tar imao la­ni 240.000 noćenja.

“Počeli smo da ra­di­mo pri­je mje­sec da­na i za­poš­lja­va­mo 400 ra­dni­ka. Odlučili smo se na po­slo­vnu po­li­ti­ku da pro­dužimo ugo­vo­re ra­dni­ci­ma ko­ji­ma su oni is­te­kli u mar­tu. Ni­smo otpu­šta­li, ima­mo i ve­li­ke fik­sne tro­ško­ve”, kaže Ra­do­še­vić.

Ka­ko kaže, u ma­ju su ima­li pad od 90 od­sto, a u ju­nu će to bi­ti oko 80 od­sto. “Na­da­mo se po­bolj­ša­nju si­tu­aci­je u ju­lu i av­gus­tu, odno­sno da dos­ti­gne­mo pro­ce­nat od 50 od­sto po­pu­nje­nos­ti ka­pa­ci­te­ta, ko­li­ko je ne­op­ho­dno za nor­mal­no po­slo­va­nje”, is­ta­kao je Ra­do­še­vić.

 

Pe­ro Ćorić, di­re­ktor Pri­vre­dne ko­mo­re RS, kaže da je ova gru­pa­ci­ja u okvi­ru Ko­mo­re bi­la ve­oma akti­vna, a da u na­re­dnom pe­ri­odu pla­ni­ra još niz akti­vnos­ti, kao što su nas­tu­pi na trži­štu Hrvat­ske i Slo­ve­ni­je.

“U ovim ze­mlja­ma su or­ga­ni­zo­va­ni već do­go­vo­re­ni nas­tu­pi ka­ko bi­smo pri­vu­kli ta­moš­nje tu­ris­te da dođu u ba­nje Srpske”, ka­zao je Ćorić i do­dao da pos­to­ji ve­li­ko in­te­re­so­va­nje za tu­ris­tičke vaučere.
nezavisne.com

 

Check Also

20200705090826_608564

Višegrad : Novih šest slučajeva, u Republici Srpskoj 83 slučaja

Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednja 24 časa, u Institutu …

Powered by Master Media (TM)