Breaking News
Home / Visegrad / Konkursi / KONKURS: JU SŠC ,,IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

KONKURS: JU SŠC ,,IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

srednja-skola-visegrad

 

 

REPUBLIКA SRPSКA
JU SŠC „Ivo Andrić“, Višegrad
Кralja Petra I br.16,
tel.: 058/630-250, e-mail: ss74@skolers.org

К O N К U R S
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

1. Profesor srpskog jezika- 18 časova, 1 izvršilac, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom , na određeno vrijeme, do 31.08.2022. godine.

Posebni uslovi radnog mjesta
Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu- („Službeni glasnik RS“broj: 1/16 i 66/18.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl.104. i 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18 i 92/20,) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl .glasnik RS“ 29/12.) ,Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS“ broj: 34/15 i 83/15), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske,broj:24/19)

 

 

Uz prijavu ( potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ;
-Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);
6. uvjerenje o radnom stažu/iskustvu izdato od ranijeg poslodavca;
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu ;
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnik RS“,broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Ako se na konkurs ne prijavi nastavnik koji ispunjava uslove stručne spreme utvrđene zakonom i pravilnikom i ukoliko ne postoji mogućnost angažovanja stručnog lica zaposlenog u školi ili na području aktiva direktora sa nepunom normom, direktor može na određeno vrijeme primiti lice bez potrebnih uslova u pogledu nivoa i vrste obrazovanja- neverifikovani nastavnik sa najmanje četiri odslušana semestra tog predmeta u toku studija, a najduže za jedno polugodište.
Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (,,Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 24/19).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) – škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

 

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Test i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC “IVO ANDRIĆ“ dana 30.05.2022.god. u 10.00 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Prijave slati na adresu:
JU SŠC “IVO ANDRIĆ“
Ulica КRALJA PETRA PRVOG br.16/ sa naznakom za Кonkurs

 

zzzrs.net

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i  pridružite se u našoj  Viber zajednicu.

Check Also

srednja-skola-visegrad

KONKURS: JU SŠC ,,IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

  Profesor ekonomske grupe predmeta-JU SŠC „IVO ANDRIĆ“ VIŠEGRAD Opis radnog mjesta JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR …

Powered by Master Media (TM)