Breaking News
Home / Susjedne opštine / Rudo / KONKURS : “JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO” – RUDO

KONKURS : “JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO” – RUDO

JU ZZZ RS

 

 

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

RUDO

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor matematike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog

odsustva a najduže do 12.6.2020. godine, 8 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim

ispitom za rad u nastavi

2.  Profesor matematike, 1 izvršilac  na određeno vrijeme do 31.8.2020. godine, 8 časova sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

 

 

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom

kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1,2 i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom  o postupku za prijem u radni

odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem i Pravilnika o

vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim

stručnim školama (“Sl. gl. RS”, broj 29/12,80/14 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme

nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/15 i 83/15)

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) sa brojem telefona i adresom stanovanja potrebno je

dostaviti :

1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

3. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6

mjeseci, dostavlja  kandidat prije zasnivanja radnog odnosa koji bude izabran)

4. uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa u

četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova  ili ekvivalent i stručno

zvanje u određenoj oblasti,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi za radno mjesto pod tač.1

8. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica,

nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku

dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnom ispita,

10. uvjerenje o položenoj pedagoško-andragoškoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

11. uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža( za radno mjesto pod tačkom 1.)

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o

utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike

Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

14. uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz

kategorije borca.

 

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv

dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebom opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne

zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta škola će pribaviti za izabranog kandidata a prije

zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od  najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom, kao i lica koja su

po propisima važećim do stupanja na snagu zakona  ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja

nastavnika (za radno mjesto pod tačkom 1.)

Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će objaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa a testiranje i intervju će

se obaviti  30.12.2020. godine u 11 časova sa kandidatima koji  ispunjavaju uslove tražene konkursom.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati

kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje i

intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu :

JU Srednjoškolski centar Rudo

Ulica Cara Dušana broj 35,73260 Rudo.

 

www.zzzzrs.net

Check Also

87806710

Rudo : Napad na lice u vršenju službene dužnosti

   Policijskoj stanici Rudo, 09.07.2019. godine oko 11,50 časova prijavljeno je od strane oštećenog,  Republičkog inspektora …

Powered by Master Media (TM)