Breaking News
Home / Visegrad / Konkursi / KONKURS: JU OŠ „Vuk Кaradžić“ Višegrad

KONKURS: JU OŠ „Vuk Кaradžić“ Višegrad

osnovna

 

JU OŠ „Vuk Кaradžić“ Višegrad

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 30.09.2021.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA “VUК КARADŽIĆ”
VIŠEGRAD

Na osnovu člana 139. a u vezi sa članom 104, 105, 113. i 177. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.), a po ukazanoj potrebi, direktor JU Osnovne škole „Vuk Кaradžić“ Višegrad, raspisuje

К O N К U R S
za popunu slobodnih radnih mjesta

1.Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 31.8.2022. godine;
2.Nastavnik matematike – 1 izvršilac na 8 časova – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.

 

 

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj: 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 44/17 i 31/18), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20.), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:
1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivavalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom strudiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostavren radni staž i sa kojom stručnom spremom,
8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,
9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

 

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu škole.
U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:
-7.10.2021. godine, testiranje sa početkom u 9.00 časova,
-7.10.2021. godine, intervju sa početkom u 10.00 časova.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU OSNOVNA ŠКOLA „VUК КARADŽIĆ“, Vojvode Putnika 16, 73240 Višegrad, preporučeno ili direktno u školu.

zzzrs.net

Check Also

srednja-skola-visegrad

KONKURS: JU SŠC ,,IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

  Profesor ekonomske grupe predmeta-JU SŠC „IVO ANDRIĆ“ VIŠEGRAD Opis radnog mjesta JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR …

Powered by Master Media (TM)