Breaking News
Home / Susjedne opštine / Rudo / KONKURS : “JU OŠ “RUDO” – RUDO”

KONKURS : “JU OŠ “RUDO” – RUDO”

rudo

JU OŠ “RUDO” – RUDO 

 Ul. Cara Dušana 35 A.

Rudo 73260

 

KONKURS

za prijem radnika

1. Profesor razredne nastave za rad u produženom boravku u 2017/2018 školskoj godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa,

2. Diplomirani pedagog za rad u produženom boravku u 2017/2018 školskoj godini, sa 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa,

3. Profesor geografije, 12 časova na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Profesor matematike, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” broj 44/17)

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je priložiti dokumenta:

 Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

 Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

 Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja stručne spreme,

 Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 Uvjerenje o državljanstvu,

 Izvod iz matične knjige rođenih,

 Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

 Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, dostaviće primljeni kandidat prije zasnivanja radnog odnosa,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Svi kandidati koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće intervjuisani u prostorijama JU Osnovne škole “Rudo” 22.8.2017. god. u 12 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na isti smatraće se da odustaju od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole.

Check Also

fAMk9lMaHR0cDovL29jZG4uZXUvaW1hZ2VzL3B1bHNjbXMvWWpJN01EQV8vZDQ2Mjk5YTJmY2U0NWFhOTBlN2YzZmFlOGQ1ZWY5ZjQuanBlZ5GTAs0C5ACBoTAB

Lekari mu se pet dana BORILI ZA ŽIVOT: Preminuo POLICAJAC HEROJ koji je iz kanjona SPASAO DJEVOJKU

Pripadnik Granične policije BiH Radoš Drakula (42) iz Rudog, koji je teško povređen u nesreći …

Powered by Master Media (TM)