Breaking News
Home / Visegrad / Konkursi / KONKURS : JU „Neven“ Višegrad

KONKURS : JU „Neven“ Višegrad

OBDANIŠTE "NEVEN"

 

Vaspitač-pripravnik- JU „Neven“ Višegrad

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 09.09.2021.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA ZA PREDŠКOLSКO VASPITANJE
I OBRAZOVANJE “NEVEN” VIŠEGRAD

Na osnovu člana 62. stavovi (1), (2) i (3) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/15 i 63/20) i člana 53. Statuta JU „Neven“ Višegrad i Odluke o raspisivanju konkursa, broj 403/21 od 27.08.2021. godine, direktor Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad, raspisuje:

 

JAVNI КONКURS

za prijem jednog vaspitača-pripravnika na određeno vrijeme u JU „Neven“ Višegrad

Raspisuje se Javni konkurs za prijem jednog vaspitača-pripravnika sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na određeno vrijeme, u trajanju od godinu dana (12 mjeseci), sa punim radnim vremenom, jedan izvršilac, u periodu od 01.10.2021-30.09.2022. godine, u Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad.

Javni konkurs se raspisuje za lice bez radnog iskustva, vaspitač-pripravnik.
Radnik stupa na rad 01.10.2021. godine.

 

 

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova utvrđenih zakonom kojim se regulišu radni odnosi, potrebno je ispuniti uslove predviđene članom 52. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 79/15 i 63/20), kao i Pravilnikom o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskoj ustanovi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 36/16):

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:
I Opšti uslovi:
1.Da je državljanin Republike Srpske, Bosne i Hercegovine,
2.Da je stariji od 18 godina, odnosno da je punoljetan,
3.Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
4.Da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
5.Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
6.Da je radno sposoban.

Uvjerenje iz tačke 3. i 4. za izabranog kandidata Ustanova će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:
1.Odgovarajući nivo visokog obrazovanja: Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje, stečenim akademskim zvanjem – Diplomirani vaspitač predškolske djece;

III Potrebna dokumentacija:
Uz potpisanu prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Кonkursa:
1)Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2)Izvod iz matične knjige rođenih,
3)Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju o završenom prvom ciklusu studijskog programa,
4)Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, ili ovjerenu fotokopiju indeksa,
5)Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6)Uvjerenje da nije osuđivan/a,
7)Uvjerenje da po podacima iz Posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
8)Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
9)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
11)Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
12)Ljekarsko uvjerenje uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

 

 

Uvjerenja iz tačke 6) i 7) Ustanova će pribaviti službenim putem.
Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Dokumenta koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.
Dana, 20.09.2021. godine, (ponedeljak) u 12 časova u prostorijama JU „Neven“ Višegrad, Druge podrinjske brigade, br. 18, obaviće se intervju sa kadnidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Rang lista kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen i postaviće se na oglasnoj tabli ustanove, i neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS-filijala Istočno Sarajevo-Biro Višegrad, i oglasnoj tabli JU „Neven“ Višegrad.
Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol ustanove ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad, Druge podrinjske brigade 18, 73240 Višegrad, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

zzzrs.net

Check Also

srednja-skola-visegrad

KONKURS: JU SŠC ,,IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

  Profesor ekonomske grupe predmeta-JU SŠC „IVO ANDRIĆ“ VIŠEGRAD Opis radnog mjesta JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR …

Powered by Master Media (TM)