Breaking News
Home / Visegrad / Konkursi / KONKURS: Izbor direktora- JU Srednjoškolskog Centra “Ivo Andrić” Višegrad

KONKURS: Izbor direktora- JU Srednjoškolskog Centra “Ivo Andrić” Višegrad

srednja-skola-visegrad

 

Izbor direktora- JU Srednjoškolskog Centra “Ivo Andrić” Višegrad

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Istočno Sarajevo
Otvoreno do: 07.10.2021.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR “IVO ANDRIĆ”
VIŠEGRAD

Na osnovu člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), i člana 3.stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole (”Službeni glasnik Republike Srpske”,broj 108/09), Školski odbor JU Srednjoškolskog Centra “Ivo Andrić” Višegrad na svojoj 25-oj sjednici održanoj 20.09.2021.godine raspisuje:

К O N К U R S
za izbor direktora škole

I – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

 

 

 

II – Mandat
Direktor se bira na period od 4 (četiri) godine.
Mandat iz predhodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost. Predloženi kandidat može da stupi na dužnost nakon što bude imenovan od strane Vlade Republike Srpske na prijedlog ministra.
Odmah na početku mandata direktor će proći edukaciju po programu koji je propisalo Ministarstvo prosvjete.

III – Status
Direktor škole zasniva radni odnos i svoja prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom škole te Pravilnikom o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – uslovi za učešće na konkursu
1.Za direktora škole može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
2. Opšti uslovi:
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
– da je stariji od 18 godina,
– da je državljanin BiH/RS.

3. Posebni uslovi:
– da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi,nakon sticanja diplome,
– da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva i ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ,
-da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole i
– da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.
4.Pored opštih i posebnih uslova za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

V – Potrebna dokumentacija
Кao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona priložiti:
– ovjerenu kopiji lične karte,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu,
– biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad ( starosti do 6 mjeseci),
– dokaz o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– dokaz da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
– uvjerenje da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (starosti do 6 mjeseci),
– uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,(starosti do 3 mjeseca),
-prijedlog programa rada za mandatni period,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

 

 

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Srednjoškolski centar “Ivo Andrić“ Višegrad, Кralja Petra I,br. 16, Višegrad, sa naznakom“ Javni konkurs za izbor direktora škole“ ( NE OTVARATI).
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o Rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Srednjoškolski centar “Ivo Andrić“ Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja Rješenja školi.

zzzrs.net

Check Also

srednja-skola-visegrad

KONKURS: JU SŠC ,,IVO ANDRIĆ” VIŠEGRAD

  Profesor ekonomske grupe predmeta-JU SŠC „IVO ANDRIĆ“ VIŠEGRAD Opis radnog mjesta JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR …

Powered by Master Media (TM)